High Fischer ratio peptide of hemp seed: Preparation and anti-fatigue evaluation in vivo and in vitro

Publication date: March 2023Source: Food Research International, Volume 165Author(s): Zhu Ying, Huang Yuyang, Li Meiying, Sun Bingyu, Liu Linlin, Lv Mingshou, Qu Min, Guan Huanan, Zhu Xiuqing

Publication date: March 2023

Source: Food Research International, Volume 165

Author(s): Zhu Ying, Huang Yuyang, Li Meiying, Sun Bingyu, Liu Linlin, Lv Mingshou, Qu Min, Guan Huanan, Zhu Xiuqing